Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: [email protected], tel. (+48) 71 715 96 00. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku, udostępnienia zbiorów Ośrodka do celów naukowych oraz przeprowadzenia kwerendy. Podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a,c Rozporządzenia „RODO”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres i do czasu ustania celu ich przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:[email protected] lub [email protected]

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: [email protected]

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa. 

9. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, przy czym konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji przedmiotowego wniosku.

10. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.